مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است
بودن من ، بی مخاطب است !
اما نوشته هایم ، همه برای تنهایی های کسانی است که مثل من هستند !
یک عشق-1love
کانال تلگرام