و لحظه هایی که بی تو

 می گذرد

اما به سختی...

بهار پائیز گونه ام مبارک.