گوشه ای از قلب من

آنجا که هرکس را, راه نیست....

سرد و یخبندان است باز هم....

سکوتی احاطه ام کرده

که سنگینی اش , استواری هر کوه سر به فلک کشیده را

شرمسار میکند...

چشمانم دیگر انتظارت را نمیکشند

میدانم

میدانم که نمی آیی دیگر.....