دلنشان شد سخنم تا تو قبولش کردی                              آری آری سخن عشق نشانی دارد