غـم که نوشتن ندارد
نفوذ می کـند در استخوان هایت
جاسـوس می شود در قلبت
و آرام آرام از چـشم هایت می ریزد بیرون...