همین که چمدانش را برداشت
پشیمان شدم
فهمیدم چقدر عاشقش هستم
اما او
همین که اولین قدم را برداشت
فهمید که دوری
آنقدر ها هم برایش سخت نیست . . .