نبودنـت
ثابت کرد
مـرگ حق است ،

وقتـی
ندارمَت
مرگ حقِ مـن است ...