گر چه مے کوشم بخندم
آبرودارے کنم !

طعم لبخندم
به جز در قهوه ے قاجار
نیست ...

مرتضی درویشی