حال من خـوب است
و چه آرامشی است در آغوش تنهـایی
دیگر از هیـچ نداشتن ها نمیترسم
حالـا چه کسی میتواند از من بگیرد
چیـزهایی را که ندارم . . .