دل سـاده داشتن
تـاوان دارد
هر روز باید بدوزی
زخم هایی که
از صداقت خورده ای...