بس کِ دیوارِ دِلَم کوتاه ست
هر کِ از کوچه ی تَنهایی
مَن می گُذرد
بِ هَوای هَوسی هَم کِ شُده
سَرکی می کِشَدُ می گُذرَد