:::::درخواست یکی از دوستان:::::


ازصدای سخن عشق ندیدم خوشتر                یادگاری که دراین گنبد دوار بماند