این سه‌شنبه میان ای همه مردم
در هوایی پر از نفس تنگی
بر لبم نام تو بوَد هر دم
با صدایی شبیه دلتنگی...