من در آستانه ی چند سالگی ام ؟

با احتساب روزها،
صد سال خسته

با احتساب شب ها،
هزار سال منتظر

با احتساب عشق،
چند سال است
مرده ام...