رسیدن فردا
برای هیچڪس
حتمی نیست،
پس به ڪسانی ڪه
دوستشان دارید
ابراز عشق ڪنید،
شاید فردا هرگز نیاید.