آنـــقدر نـفس مـی کــشم …
تـــا تمـــام شـود..
همـه ی آن “هـــوایــی” کـه
ســـراغ تـــو را مـی گــــیـرد …