کبوترانه نشستم

کنار پنجره‌ات


خدا کند که بیایی
و دانه‌ام بدهی

#بابک_نبی